HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

beëindiging arbeidsovereenkomst

Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd? Bent u het hier niet mee eens? Wilt u een optimale ontslagregeling? Lees dan verder en neem contact met ons op voor betrouwbare en deskundige juridische begeleiding van uw ontslagzaak. 

Bel ons nu op 085 - 029 1001 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

Uw arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd.   

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever doet u een ontslagvoorstel en laat u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst zien. Laat dit voorstel altijd beoordelen door een ontslagspecialist. Die kan als geen ander beoordelen of het ontslagvoorstel optimaal is en kan voor u onderhandelen voor een beter resultaat. Ook wilt u zeker weten dat uw uitkering na de einddatum is veiliggesteld. U moet er niet aan denken dat u na de ontslagdatum problemen krijgt met UWV. Wij adviseren in geval van ziekte altijd om geen vaststellingsovereenkomst te ondertekenen omdat u mogelijk uw recht op een Ziektewetuitkering verspeelt. Accepteert u uiteindelijk het voorstel van de werkgever dan wordt gesproken van ontslag met wederzijds goedvinden.

Juridisch advies hoeft niet duur te zijn, zeker niet als u hiermee een betere ontslagregeling krijgt. In veel gevallen zal de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst bereid zijn om een bijdrage in uw kosten van rechtsbijstand te leveren. Vraag uw ontslagspecialist hoe dit in zijn werk gaat.  

Ontbindingsverzoek kantonrechter

Uw werkgever kan er ook voor kiezen om naar de kantonrechter te stappen en beëindiging van de arbeidsovereenkomst te vragen.
De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden als er sprake is van “gewichtige redenen”. Gewichtige redenen doen zich bijvoorbeeld voor als er sprake is van een zodanige veranderingen in de omstandigheden, tussen werkgever en werknemer, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet wenselijk is. Bijvoorbeeld als er sprake is van disfunctioneren of een onoplosbaar arbeidsconflict. Ook kan de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter worden beëindigd als er een dringende reden is.

Ontslagverzoek aan UWV Werkbedrijf

Als uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV dan kunt u zich daar schriftelijk tegen verweren. Een ontslagvergunning kan door de werkgever worden gevraagd om de volgende redenen:

  • Bedrijfseconomische redenen
  • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Als UWV Werkbedrijf de ontslagvergunning verleent dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen en moet de opzegtermijn in acht worden genomen.

Ontslag op staande voet

Alleen als er een zeer dringende reden is mag uw werkgever u op staande voet ontslaan. Veel ontslag op staande voet zaken worden later vernietigd door de rechter, omdat het bewijs door uw werkgever moet worden geleverd en altijd rekening moet worden gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Berust u zich in het ontslag dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct en heeft u geen recht op een uitkering. U bent zelfs schadeplichtig tegenover uw werkgever. Vecht daarom een ontslag op staande voet altijd aan en neem direct contact met ons op.

Beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

De arbeidsovereenkomst kan ook eindigen als de overeengekomen duur is verstreken. Uw werkgever mag maximaal 3 contracten sluiten voor een maximale duur van in totaal 24 maanden. Let op: van deze regel mag in een cao worden afgeweken, ook ten nadele van de werknemer. Controleer altijd de cao die voor u geldt. Indien uw werkgever uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wil beëindigen, dan moet uw werkgever u tijdig hierover informeren (aanzegging).
Bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer moet de werkgever minimaal een maand van tevoren schriftelijk aangegeven of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt. Ook de voorwaarden van de verlenging moeten in de brief staan. Als er niet tijdig wordt aangezegd is er een boete verschuldigd van maximaal een maandsalaris. De arbeidsovereenkomst eindigt dan overigens wel. Ook oproepcontracten of ‘min-max’-arbeidsovereenkomsten vallen onder deze regeling.

Faillissement

Gaat uw werkgever failliet dan zal de curator uw arbeidsovereenkomst opzeggen. U heeft dan recht op WW.

Tussentijds opzeggen van het arbeidsovereenkomst

Arbeidscontracten kunnen tussentijds worden opgezegd als hierover een regeling in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Met zo’n regeling kan de werknemer zijn contract tussentijds opzeggen. Er moet wel rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De werkgever daarentegen kan de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds opzeggen als hij hiervoor toestemming heeft gekregen van het UWV. Bijvoorbeeld als er sprake is van bedrijfseconomische redenen.

Opzegging arbeidsovereenkomst door u zelf

U kunt natuurlijk altijd de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen, bijvoorbeeld in geval van verbetering van baan. U zult dan de opzegtermijn in acht moeten nemen en er rekening mee houden dat u in geval van werkloosheid geen recht hebt op WW.
Bent u statutair directeur of ambtenaar? Dan gelden andere speciale ontslagregels. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling verloopt via andere procedures en regels.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag