HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ziektewet ontslag

Tijdens ziekte van de werknemer geldt er een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dit geldt voor de eerste twee jaar van de ziekte. Bent u langer dan twee jaar ziek, dan kan uw werkgever u wel ontslaan: Ziektewet ontslag dreigt dan!

Wanneer je in loondienst bent en je wordt ziek dan is het van belang dat je je meteen ziek meld. Als zieke werknemer in loondienst wordt je in Nederland goed beschermd.  De eerste twee jaar ziekte heb je recht op doorbetaling en geldt er een opzegverbod voor je werkgever.

Eerste twee jaar ziekte

In de eerste twee jaar van je ziekte mag je werkgever je niet ontslaan. Er zijn een aantal uitzonderingen waar de werkgever je mag ontslaan als je wel bent ziek gemeld bij het UWV.

Wanneer de werkgever al een ontslagvergunning heeft van het UWV of toestemming van de kantonrechter heeft voor het ontslag en de werknemer daarna pas ziek wordt. De oorzaak van het ontslag is namelijk niet de ziekte.

Wanneer je ziek bent hebben zowel de werkgever en de werknemer een inspanningsverplichting om te re-integreren. Je bent dus verplicht om mee te werken aan je re-integratie. Als je dit niet doet dan kan dit een reden zijn voor ontslag.

Tijdens je proeftijd mag je zonder reden ontslagen worden door je werkgever, ongeacht of je ziek gemeld bent. Het is voor een werkgever om te discrimineren of iemand te ontslaan met als reden ziekte. Mocht je vermoeden dat dit wel het geval is dan heb je twee maanden om hier tegenin te gaan en verweer te voeren.

Een ontslag op staande voet mag ook tijdens ziekte plaatsvinden. Er moet dan wel voldaan zijn aan de strenge vereiste van een ontslag op staande voet. Je hebt twee maanden om het ontslag op staande voet aan te vechten. Na twee maanden kun je het ontslag niet meer terugdraaien.

Langer dan twee jaar ziek

Na twee jaar ziekte mag de werkgever je ontslaan. Hiervoor is wel toestemming nodig van het UWV.

Het UWV kijkt of je door een ziekte of handicap je werk niet meer kunt doen; het niet waarschijnlijk is dat u binnen 26 weken herstelt en uw werk weer kunt doen; het werk niet binnen 26 weken zo kan worden aangepast dat u toch kunt werken; u binnen de redelijke herplaatsingstermijn niet kan worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. Ook niet met behulp van scholing; de wettelijke termijn van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voorbij is.

Je werkgever moet meestal bij de ontslagaanvraag ook een recente verklaring van de bedrijfsarts meesturen over uw mogelijkheden om weer te kunnen werken. UWV kan bij de beoordeling een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts om advies vragen. Dit advies gaat over uw mogelijkheden om binnen 26 weken te werken in uw eigen functie (eventueel in aangepaste vorm) of in een andere passende functie. Eventueel na het volgen van een opleiding. Meestal volgen wij dit advies in onze beslissing over de ontslagaanvraag.

Regelmatige ziekte

Wanneer je regelmatig, maar niet langdurig ziek zijn kan dit een reden voor ontslag zijn. Een werkgever mag je dan niet zomaar ontslaan. Hier zitten strenge vereisten aan verbonden en is toestemming van de kantonrechter nodig. Uw werkgever heeft ook een deskundigenoordeel van het UWV nodig.

  • Je  langer dan 2 jaar (of 3 jaar) ziek bent en daardoor uw functie niet kunt vervullen.

  • Je werkzaamheden of werksituatie mogen niet de oorzaak zijn van je ziekte

  • het niet verwacht wordt dat je binnen 26 weken beter bent (de arbo-arts bepaalt dit).

  • Er binnen het bedrijf geen ander passend werk voor je is, dat aansluit bij jou opleiding en ervaring

De werkgever met het UWV ervan overtuigen dat in de ziekmeldingen zo’n groot probleem zijn dat ontslag de enige mogelijkheid is om het probleem op te lossen.

Wederzijds goedvinden

Het is wel mogelijk om ontslagen te worden met wederzijds goedvinden tijdens ziekte. Je gaat dan akkoord met je eigen ontslag.

Minder dan twee jaar ziek

In de eerste twee jaar van ziekte is het niet verstandig om zomaar akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden. Tijdens de eerste twee jaar van je ziekte heb je namelijk recht op doorbetaling van loon. In die periode heb je geen recht op een ww-uitkering. Omdat je werkgever eigenlijk je loon moet doorbetalen kan het zijn dat je geen recht hebt op een ziektewetuitkering. Daarnaast is voor een ziektewetuitkering vereist dat je in bezwaar gaat tegen je ontslag. Dat is bij een ontslagoveenkomst niet het geval.Je zult dus geen ww-uitkering of ziektewetuitkering ontvangen hebt dan geen inkomen meer.  In de meeste gevallen is het dus niet verstandig om in de eerste twee jaar akkoord te gaan met je ontslag, maar het kan voorkomen dat je ziekte voortkomt uit omstandigheden op je werk. Wanneer je uit dienst treedt dan wordt verwacht dat je snel zult herstellen. Bijvoorbeeld bij een burn-out. In deze situatie kan het zijn dat je wel met wederzijdse instemming uit dienst kunt treden. Het is dan van belang dat de overeenkomst voldoet aan de vereisten voor een ww-uitkering, zodat je niet zonder inkomen komt te zitten. Let wel op dat je wanneer je op deze manier uit dienst treedt minimaal vier keer per week moet solliciteren en je jezelf beschikbaar moet stellen voor de arbeidsmarkt. Als je niet in staat bent om dit te doen dan is het niet verstandig om met wederzijds goedkeuren uit dienst te treden.

Langer dan twee jaar ziek

Na twee jaar dan mag je werkgever je sowieso ontslaan met goedkeuring van het UWV. Wanneer de werkgever niet voldaan heeft aan zijn inspanningsverplichting voor de re-integratie dan het UWV een loonsanctie opleggen en de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever met een jaar verlengen. Een werkgever kan er ook voor kiezen om een vaststellingsovereenkomst aan te bieden in plaats van een ontslagprocedure bij het UWV te starten.

Zorg er voor dat je een vaststellingsovereenkomst altijd goed laat controleren door een arbeidsrechtdeskundige. Nadat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden is het namelijk moeilijk om terug te komen op de gemaakte afspraken.

Tijdelijk contract

Ook bij een tijdelijk contract is het opzegverbod. Bij een tijdelijk contract dan mag de werkgever niet tussentijds opzeggen als je ziek bent. Het kan zijn dat een overeenkomst voor bepaalde tijd bijna afloopt. De werkgever mag er dan wel voor kiezen om de overeenkomst niet te verlengen. Hij moet dan wel de aanzegtermijn in acht nemen. Een aanzegtermijn is de termijn in aanloop naar het einde van de overeenkomst waarin de werkgever duidelijkheid moet geven aan de werknemer over of de overeenkomst wel of niet verlengt gaat worden. Bij een contract van minimaal 6 maanden geldt een aanzegtermijn van één maand. De werkgever moet dan dus een maand voor de einddatum van het contract aangeven of het contract verlengt wordt.

Ziek uit dienst

Als je ziek uit dienst treedt dat moet je werkgever dit melden bij het UWV. Je werkgever hoeft dan geen loon meer aan je te betalen en vraagt een ziektewetuitkering voor je aan bij het UWV.

Het UWV beoordeelt of je in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering. Wanneer je niet voldoende hebt meegewerkt aan je re-integratie kan het zijn dat je niet of in aanmerking komt of gekort wordt op je uitkering. 

Wanneer je in de eerste twee jaar van je ziekte uit dienst treedt dan kom je ook niet in aanmerking voor een ziektewet uitkering. Het is dus niet verstandig om in de eerste twee jaar ziekte met wederzijds goedvinden uit dienst te treden. Je hebt dan namelijk geen inkomen meer.

Wanneer je ziektewetuitkering is goedgekeurd krijg je binnen 4 weken na je ziekmelding je eerste uitkering. Als je weer beter bent moet je dit melden aan het UWV en zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvragen.

Ontslagvergoeding

Na twee jaar ziekte heeft u in beginsel recht op een transitievergoeding als uw werkgever besluit om u te ontslaan.

Re-Integratie traject

Als u als werknemer langdurig ziek bent, komt u in een re-integratietraject terecht. In dit traject doet de werkgever er alles aan om u weer aan het werk te krijgen. Bij dit traject zijn ook de bedrijfsarts of een arts van de arbodienst betrokken. Zij proberen in de eerste plaats u te laten terugkeren in uw oude functie. Mocht dat niet lukken, dan wordt er gekeken of u een andere functie binnen het bedrijf kunt krijgen. Als blijkt dat u ook niet kunt terugkeren bij uw huidige werkgever dan wordt er gekeken of u bij een andere werkgever aan de slag kunt. Let op: U bent verplicht mee te werken aan dit traject.

WIA-uitkering

U bent al bijna 2 jaar ziek en kunt door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon verdienen. Dan komt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De WIA-uitkering bestaat uit 2 soorten uitkeringen.

  • IVA-uitkering: U bent minstens 35% arbeidsongeschikt en er is een reële kans dat u in de toekomst weer kunt werken.

  • WGA-uitkering: U bent minstens 80% arbeidsongeschikt en er is een kleine kans op herstel.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag