HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Verstoorde arbeidsrelatie

Bent u ontslagen vanwege een verstoorde arbeidsrelatie?
Of dreigt u om die redenen te worden ontslagen?
Bent u het hier niet mee eens?
De onafhankelijke arbeidsrecht kantoren die deelnemen aan hetontslag.nl kunnen u adviseren en het (dreigende) ontslag voor u aanvechten.
Lees op deze pagina alles over ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

Als er een ernstig conflict ontstaat op uw werk (we noemen dat een verstoorde arbeidsrelatie) dan kan dat onder omstandigheden reden zijn voor een werkgever om u te ontslaan. Who's to blame is dan vaak de vraag en speelt een belangrijke rol in de ontslagzaak

Als een arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer is verstoord, dan kan dit een grond voor ontslag opleveren. Een werkgever kan dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken bij de kantonrechter.

Heeft u een vraag - wij kunnen u helpen

Heeft u een vraag over ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Neem dan contact op via 085 - 029 1001 of via het formulier.

Aannemelijk maken van de verstoorde arbeidsrelatie

Een werkgever die een werknemer wil ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, moet deze verstoorde relatie wel aannemelijk maken. De werkgever hoeft geen keiharde bewijzen te leveren, maar moet de verstoorde relatie wel aannemelijk maken. Uit functioneringsverslagen, gespreksverslagen, beoordelingen en overige stukken moet duidelijk blijken dat de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer verstoord is en dat geen kans meer bestaat op herstel. Uit de aanvraag van de werkgever moet duidelijk blijken dat de arbeidsrelatie verstoord is en wat hiervan de oorzaak is. Het is aan de werkgever om alle stukken in te brengen om de verstoorde arbeidsrelatie aan te tonen.

Verstoring van de arbeidsrelatie

De oorzaak van een verstoorde arbeidsrelatie kan zijn dat u een andere leidinggevende hebt gekregen, met wie u niet goed overweg kunt. Ook een gesprek in verband met het functioneren kan zodanig escaleren dat de verhoudingen tussen de werkgever en de werknemer zodanig bekoeld raken dat de arbeidsverhouding verstoord is. Een verstoorde arbeidsverhouding hangt vaak samen met disfunctioneren.

De verstoorde arbeidsrelatie moet blijken uit de ontslagaanvraag. Maar wanneer is de arbeidsrelatie nou precies verstoord? Welke oorzaken liggen hier aan ten grondslag en op welke wijze kan een arbeidsrelatie verstoord raken?

Voor een verstoring van de arbeidsrelatie zijn meerdere oorzaken mogelijk.
1. Botsende karakters. Dit is een oorzaak die geen betrekking heeft op de uitoefening van de werkzaamheden, maar op de persoon van de werknemer en werkgever. Karakters kunnen zodanig botsen met elkaar dat een normale samenwerking niet meer mogelijk is. De arbeidsrelatie kan dan verstoord zijn.

2. Na lange tijd non-actief te zijn geweest. Het komt vaak voor dat een arbeidsrelatie verstoord raakt nadat een werknemer lange tijd op non-actief is gesteld. De werknemer is dan al zolang om een bepaalde reden niet werkzaam dat dit een verstoring van de arbeidsrelatie kan opleveren.

3. Als ontslag op staande voet geen stand houdt. Als een werkgever ontslag op staande voet heeft gegeven en dat ontslag houdt geen stand dan zal de arbeidsrelatie waarschijnlijk eindigen op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De reden voor het ontslag op staande voet zal namelijk hoogstwaarschijnlijk een zodanige vertrouwensbreuk hebben veroorzaakt dat de arbeidsrelatie is verstoord.

4. De druppel die de emmer doet overlopen. Het is mogelijk dat een reeks van gebeurtenissen de arbeidsrelatie uiteindelijk verstoord. Het gaat hier dan om de bekende druppel die de emmer doet overlopen. De werkgever moet de gebeurtenissen dan wel allemaal schetsen en kenbaar maken waarom nu de emmer is overgelopen en de arbeidsrelatie is verstoord.

5. Een eerdere ontslagaanvraag op andere gronden. Een werkgever kan een werknemer, bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen willen ontslaan. Mocht die aanvraag worden afgewezen, dan is het wel mogelijk dat door de hele procedure de arbeidsrelatie inmiddels is verstoord.

Welke relatie is er precies verstoord?

Bij een verstoorde arbeidsrelatie gaat het om de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Een verstoorde arbeidsrelatie tussen twee werknemers levert geen grond voor ontslag op. Dit kan anders zijn indien de werknemers niet in gelijke rang ten opzichte van elkaar staan en dus sprake is van een hiërarchische verhouding tussen de werknemers. Een verstoring in deze relatie kan wel gezien worden als een verstoorde relatie tussen de werkgever en de werknemer.

In sommige gevallen is het wel mogelijk dat een verstoorde arbeidsrelatie tussen twee gelijke werknemers een verstoorde arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer oplevert. De verstoring van de relatie tussen de werknemers kan doorwerken in de relatie tot de werkgever. Het kan zijn dat de werkgever partij moet kiezen tussen de werknemers of dat het gedrag van één van de werknemers zodanig is geweest dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in deze werknemer. Op deze wijze is de relatie tussen de werknemer en werkgever dan ook verstoord.

Als de werkgever ontslag aanvraagt vanwege een conflict tussen twee werknemers moet de werkgever wel aantonen dat de relatie tussen werkgever en werknemer is verstoord. Daarnaast zal de werkgever moeten aantonen dat hij alles heeft gedaan om de relatie tussen de werknemers te herstellen, bijvoorbeeld door bemiddeling. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever heeft geprobeerd om de werknemers, of één van hen, over te plaatsen naar een andere afdeling. Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat de werkgever alles heeft gedaan om te proberen de relatie te herstellen en te voorkomen dat zijn relatie met de werknemers of één van hen verstoord zou raken.

Bij een verstoorde arbeidsrelatie gaat het altijd om de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Een verstoorde relatie tussen twee werknemers kan tot gevolg hebben dat de relatie tussen werkgever en werknemer ook verstoord raakt.

De verstoorde arbeidsrelatie en een affectieve relatie

In plaats van dat werknemers een conflict met elkaar hebben, is het ook mogelijk dat zij een relatie krijgen (ook wel affectieve relatie genoemd). Een relatie tussen twee werknemers kan een verstoring van de arbeidsrelatie met de werkgever veroorzaken. In de praktijk zal in dat geval meestal één van de twee werknemers voor ontslag worden voorgedragen.

De werkgever moet ook hier weer aannemelijk maken dat de arbeidsrelatie tussen hem en de betreffende werknemer door de relatie is verstoord en dat geen herstel meer mogelijk is. Zijn vertrouwen in de werknemer moet volledig geschaad zijn door de relatie en hij ziet geen andere oplossing dan de arbeidsrelatie te beëindigen. De werkgever moet aantonen dat er geen andere oplossingen voor handen zijn, de werknemer niet kan worden overgeplaatst naar een andere afdeling, de arbeidstijden niet kunnen worden aangepast, dat hij heeft geprobeerd de relatie te herstellen.

Het gaat er ook hier weer om dat de werkgever aannemelijk maakt dat door de affectieve relatie tussen de werknemers zijn relatie met hen of één van hen zodanig is verstoord dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De verstoorde arbeidsrelatie en een persoonlijke relatie

Het kan voorkomen dat een werkgever en een werknemer naast een arbeidsrelatie ook een persoonlijke band, dan wel familieband, met elkaar hebben. Het is goed mogelijk dat een arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer verstoord kan raken doordat de persoonlijke relatie tussen de werkgever en de werknemer is verstoord.

Hier is sprake van als bijvoorbeeld twee echtgenoten samen in een bedrijf werken waarbij de één leidinggevende is van de ander. Als de persoonlijke relatie stuk loopt (echtscheiding) is het goed mogelijk dat de arbeidsrelatie hierdoor verstoord raakt.

Verder komt het regelmatig voor dat broers, zussen of ouders samenwerken in één bedrijf, het familiebedrijf. De één is dan vaak werkgever of leidinggevende terwijl de andere familieleden gewone werknemers zijn. Een familieruzie of onenigheid kan tot gevolg hebben dat ook de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer verstoord raakt. Een broer en zus die elkaar niet meer kunnen luchten of zien, kunnen moeilijk nog samenwerken. De familieproblemen hebben op deze wijze een verstoring van de arbeidsrelatie tot gevolg.
Ook hier geld dat de werkgever de verstoring aannemelijk moet maken en dat er geen andere oplossingen mogelijk zijn.

Kans op herstel

Een ontslagaanvraag wegens een verstoorde arbeidsrelatie wordt pas toegekend wanneer duidelijk vast staat dat er geen kans meer is op herstel van de arbeidsrelatie.
De werkgever die een werknemer wil ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie moet dat ook aantonen. De werkgever doet dit door te laten zien welke pogingen hij allemaal heeft ondernomen om de arbeidsrelatie te herstellen. Dit kan blijken uit verschillende gespreksverslagen, functioneringsverslagen, eventueel een bemiddelingstraject en andere aangedragen oplossingen die niet gelukt zijn.

Daarnaast is het van belang dat een werkgever kan aantonen dat een werknemer niet overgeplaatst kan worden naar een andere afdeling of zelfs andere vestiging. Als de werknemer wel is overgeplaatst maar dit geen effect heeft gehad meot de werkgever dat ook duidelijk maken.
Kortom, uit alle stukken en gedragingen moet blijken dat er geen enkele kans meer bestaat op herstel van de arbeidsrelatie. Zolang er nog een kans bestaat op herstel, zal geen ontslagvergunning worden verleend.

Tot slot

Een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie hangt nauw samen met ontslag wegens disfunctioneren. Lees meer over disfunctioneren.

Een werknemer moet direct bezwaar maken tegen de verslagen en zijn bezwaar op schrift stellen. Schakel hiervoor een advocaat in. Ga niet akkoord met vrijstelling van werkzaamheden en lever geen spullen in die nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden. Dit kan later worden uitgelegd als instemming met ontslag.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag